Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác thanh tra quản lý, sử dụng tài sản công

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Tăng cường công tác thanh tra quản lý, sử dụng tài sản công

Sáng 30/12, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại Hội nghị

Sắp xếp lại, xử lý 29.564 cơ sở nhà, đất

Trình bày báo cáo tại hội nghị, bà Tạ Thanh Tú, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, năm 2021, Cục Quản lý công sản được giao nghiên cứu, xây dựng 06 đề án. Đến nay, đã trình cấp có thẩm quyền 06 đề án; trong đó 02 đề án đã được ký ban hành gồm: Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã tham mưu để Bộ tham gia ý kiến với các đề án, chính sách lớn do các Bộ, ngành khác chủ trì xây dựng như tham gia với Bộ Tài nguyên & Môi trường về: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động lấn biển; Dự thảo Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai; Dự thảo Nghị định cấp quyền khai thác khoáng sản…

Đặc biệt trong công tác quản lý tài sản công, Cục đã rất tích cực, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh để ứng phó với dịch Covid 19. Theo đó, đơn vị đã kịp thời dự thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời chủ động nghiên cứu, có ý kiến với Tổng cục Thuế để tổng hợp chung, báo cáo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 10/4/2021, trong đó có nội dung về gia hạn tiền thuê đất.

Trong công tác hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các Bộ, ngành, địa phương, trong năm 2021, Cục đã báo cáo Bộ để tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo thẩm quyền của 17 Bộ, cơ quan trung ương và 04 địa phương. Đồng thời, đề nghị bổ sung thông tin để có cơ sở tham gia ý kiến đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của 05 Bộ, cơ quan trung ương và 03 địa phương. Bên cạnh đó, đơn vị đã trình Bộ có văn bản tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở chuyên dùng đối với 09 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đối với hoạt động quản lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, đơn vị đã có văn bản tham gia ý kiến về Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết với 03 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Đồng thời, có Công văn số 9449/BTC-QLCS ngày 19/8/2021 đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp, đánh giá tình hình sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết.

Về quản lý, sử dụng nhà, đất, trong năm 2021 Cục đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý. Đơn vị đã trình Bộ phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.402 cơ sở nhà, đất, phê duyệt điều chỉnh phương án đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Theo đó, tính đến ngày 30/11/2021, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 29.564 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương.

Trong công tác quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng, đơn vị đã chủ động làm việc với các Bộ quản lý chuyên ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó về công tác quản lý tài chính đối với đất đai, Cục đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung; đồng thời, cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên gia liên ngành tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật đất đai (sửa đổi).

Mặt khác trong công tác quản lý, xử lý tài sản xác lập sở hữu toàn dân và tài sản dự án, trong năm Cục Quản lý công sản đã thực hiện: Báo cáo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng để phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19; Trình Bộ có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý về việc xử lý tài sản xác lập sở hữu toàn dân theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ...

Về hiện đại hóa công tác quản lý, sử dụng tài sản công, trong năm 2021, Cục tiếp tục: Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; Thực hiện Dự án “Nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” để từng bước mở rộng phạm vi tài sản công được cập nhật, quản lý trên Cơ sở dữ liệu. Đến nay, đã hoàn thành việc thực hiện đào tạo diện rộng (đến đơn vị cấp 2) cho các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương để chính thức đưa vào vận hành từ năm 2022.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ đều thống nhất và đánh giá cao các kết quả đạt được của Cục Quản lý Công sản trong năm 2021. Đồng thời các đơn vị cũng trao đổi, góp ý kiến trong công tác phối hợp với Cục trong năm qua và kế hoạch phối hợp công việc trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà biểu dương và đánh giá cao các kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Quản lý công sản trong năm 2021. Trong năm qua đơn vị đã rất nỗ lực trong việc hoàn thiện các đề án, xây dựng văn bản pháp luật, đáng chú ý là việc trình Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022, Thứ trưởng Trần Xuân Hà lưu ý đơn vị cần tập trung vào một số công việc trọng tâm. Theo đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là các nội dung liên quan quản lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, các định mức tiêu chuẩn xe ô tô công...; các chính sách liên quan đến cơ chế tài chính về đất đai.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công. Công tác này đang bị gián đoạn trong 2 năm trở lại đây do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong năm tới Cục cần phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ, chủ động đề xuất đưa nội dung thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công vào chương trình thanh tra về tài chính ngân sách của ngành. Trong đó lựa chọn một số chuyên đề thanh tra trọng tâm như: sắp xếp cơ sở nhà đất, sử dụng tài sản công để thanh toán các hợp đồng BT, tài chính về đất đai, xử phạt trong tài chính tài sản công…

Ngoài ra, đơn vị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tài sản công quốc gia. Trước mắt là tập trung rà soát, sắp xếp cơ sở nhà đất của Ngành, sau đó tới các Bộ ngành khác. Đẩy nhanh việc hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Xuân Hà, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, đơn vị sẽ hoàn thiện lại chương trình công tác năm 2022 qua đó xác định rõ các nhiệm vụ, đề xuất giải pháp, triển khai phân công công việc hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao.

Thu Trang​


Công thông tin điên tử Bộ Tài chính