Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Sở Tài chính