Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mới về mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Quy định mới về mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Kể từ ngày 21/3/2024, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2024/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Mức thu phí tại Thông tư số 11/2024/TT-BTC vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 190/2016/TT-BTC.

Ảnh minh họa: H. Tuấn

Thông tư số 11/2024/TT-BTC được ban hành thay thế Thông tư số 190/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản. Đồng thời bãi bỏ Điều 3 Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Thông tư 11/2024/TT-BTC quy định, tổ chức thu phí được trích lại 60% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 82/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và nộp 40% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 82/2023/NĐ-CP nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                                                                                                                                 Kim Chung​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính