Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bàn ghế trang bị hội trường phục vụ nhu cầu tổ chức các hội trường phục vụ nhu cầu tổ chức các hội nghị cho Ủy ban MTTQ tỉnh

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bàn ghế trang bị hội trường phục vụ nhu cầu tổ chức các hội trường phục vụ nhu cầu tổ chức các hội nghị cho Ủy ban MTTQ tỉnh

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công​: Mua sắm bàn ghế trang bị hội trường phục vụ nhu cầu tổ chức các hội trường phục vụ nhu cầu tổ chức các hội nghị cho Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Nam

3. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

4. Tổng mức đầu tư: 759 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và nguồn khác của đơn vị.

Quyết định 2386/QĐ-UBNDSở Tài chính