Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án ch...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dười 10 ha đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan