Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh V/v ban hành quy định mức phân bổ dự toán ch...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh V/v ban hành quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NS địa phương năm tỉnh hà nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan