Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/10/2021 về đẩy mạnh công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp h...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/10/2021 về đẩy mạnh công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan