Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 121/NQ-CP về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2019

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết 121/NQ-CP về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2019

Ngày 31/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 121/NQ-CP về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2019.

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện số 1658/CĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật, chỉnh lý Báo cáo tổng kết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Báo cáo đánh giá tác động của các chính sách; hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; gửi Bộ Tư pháp tổng hợp vào Đề nghị về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021 để Chính phủ xem xét, quyết định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2019.

Tải về: Nghị quyết 121/NQ-CP


Sở Tài chính
Tin liên quan