Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở t...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hiện sáp nhật xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố.

Ngày 13/7/2018, HĐND tỉnh họp thông qua Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do thực hiện sáp nhật xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố.

Theo đó, hỗ trợ 06 tháng phụ cấp hiện hưởng của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc (bao gồm cả phụ cấp chức danh kiêm nhiệm).

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố: Được hỗ trợ thêm 01 tháng phụ cấp hiện hưởng của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc (bao gồm cả phụ cấp chức danh kiêm nhiệm) cho mỗi nhiệm kỳ….

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018.

Tải về Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND


Sở Tài chính