Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13/7/2018, HĐND tỉnh họp thông qua Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam.

Theo đó, Nghị quyết quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước:

-Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đối với trường hợp có số tiền thuê từ 300 triệu trở lên/ 01 đơn vị tài sản.

- Giám đốc Sở Tài chính quyết định đối với trường hợp có số tiền thuê từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng/ 01 đơn vị tài sản.

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và tương đương quyết định đối với trường hợp có số tiền thuê dưới 100 triệu đồng/ 01 đơn vị tài sản của cơ quan mình.

- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đối với trường hợp có số tiền thuê từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện (có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng); Chủ tịch UBND cấp xã huyện quyết định đối với trường hợp có số tiền thuê dưới 20 triệu đồng/ 01 đơn vị tài sản….

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018 và Thay thế  Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của HĐND tỉnh Hà Nam.

Tải về Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND


Sở Tài chính