Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật, xử lý vi p...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Ngày 13/7/2018, HĐND tỉnh họp thông qua Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, chi hỗ trợ 500.000đ/hồ sơ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng.

Nội dung chi thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018.

Tải về Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND


Sở Tài chính