Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định của Chính phủ sửa đổi nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị định của Chính phủ sửa đổi nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành nghị định 01/2020/NĐ-CP sửa đổi nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

 Bãi bỏ: khoản 1 Điều 30 và Chương IX Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Theo đó, Chính phủ bổ sung quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công:

- Mức độ đạt được mục tiêu đầu tư dự án theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt;

- Chỉ số khai thác, vận hành thực tế của dự án so với các chỉ số khai thác, vận hành của dự án đã được phê duyệt;

- Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (EIRR);

- Các tác động kinh tế - xã hội, môi trường và các mục tiêu phát triển đặc thù khác (xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, hộ chính sách, đối tượng ưu tiên);

- Các biện pháp để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực về xã hội, môi trường được thực hiện.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.​​​

Tải về: Nghị định 01/2020/NĐ-CP


Sở Tài chính
Tin liên quan