Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mua xe ô tô phục vụ công tác theo chức danh của Văn phòng Tỉnh ủy

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Mua xe ô tô phục vụ công tác theo chức danh của Văn phòng Tỉnh ủy

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Mua xe ô tô phục vụ công tác theo chức danh của Văn phòng Tỉnh ủy.

2. Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh uỷ.

3. Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021.

4. Tổng mức đầu tư: 934,7 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

Quyết định 188/QĐ-UBND


Sở Tài chính