Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mua xe ô tô phục vụ công tác của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Mua xe ô tô phục vụ công tác của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Mua xe ô tô phục vụ công tác của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.

3. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

4. Tổng mức đầu tư: 887,6 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

Quyết định 1302/QĐ-UBND​


Sở Tài chính