Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công từ nguồn kinh phó ngân sách TW thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 của Sở LĐTBXH

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công từ nguồn kinh phó ngân sách TW thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 của Sở LĐTBXH

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công từ nguồn kinh phó ngân sách TW thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 của Sở LĐTBXH.

2. Chủ đầu tư: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

3. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

4. Tổng mức đầu tư: 1.633,5 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương.

Quyết định 2477/QĐ-UBND​Sở Tài chính