Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mua sắm tập trung đợt 1 năm 2021 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Mua sắm tập trung đợt 1 năm 2021 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Mua sắm tập trung đợt 1 năm 2021 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam.

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam.

3. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021.

4. Tổng mức đầu tư: 542,7 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

Quyết định 885/QĐ-UBND​​


Sở Tài chính