Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị chậm báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị chậm báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 12/4/2018, Bộ Tài chính có công văn số 4261/BTC-TTr báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc phê bình một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thực hiện Luật THTK,CLP, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về Chương trình tổng thể THTK,CLP giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 31/3/2017 về Chương trình tổng thể THTK,CLP năm 2017. Đồng thời, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 6170/BTC-PC ngày 12/5/2017 gửi các Bộ, cơ quan ở Trung ương, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ thành lập (gọi chung là “Bộ, ngành, địa phương”), yêu cầu ban hành Chương trình THTK,CLP năm 2017 của bộ, ngành, địa phương và gửi về Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp vào báo cáo của Chính phủ về kết quả THTK,CLP năm 2017.

Theo quy định của Luật THTK,CLP; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK,CLP; Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, thì: Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm ban hành và gửi về Bộ Tài chính Chương trình THTK,CLP và gửi Báo cáo kết quả THTK,CLP hàng năm về Bộ Tài chính trước ngày 28/02 năm sau liền kề, để tổng hợp Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội.

Để tổng hợp Báo cáo của Chính phủ về THTK,CLP năm 2017, trình kỳ họp thứ Năm của Quốc hội khóa XIV, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 565/BTC-TTr ngày 15/01/2018 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo kết quả THTK,CLP năm 2017, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018, để tổng hợp Báo cáo của Chính phủ. Tuy nhiên, nhiều Bộ, ngành, địa phương không gửi Chương trình THTK,CLP năm 2017 và chậm gửi Báo cáo kết quả THTK,CLP năm 2017 về Bộ Tài chính. Tính đến ngày 12/4/2018 còn 15 Bộ, ngành ở Trung ương; 17 tỉnh, thành phố; 17 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước chưa gửi Chương trình THTK,CLP năm 2017 về Bộ Tài chính. 4 Bộ, cơ quan ở Trung ương, 12 địa phương (UBND cấp tỉnh), 13 tập đoàn, tổng công ty chưa gửi Báo cáo kết quả THTK,CLP năm 2017 về Bộ Tài chính (UBND thành phố Hồ Chí Minh gửi nhầm Báo cáo THTK,CLP của năm 2016); một số cơ quan ở Trung ương đã gửi Báo cáo THTK,CLP năm 2017 về Bộ Tài chính, nhưng nội dung báo cáo không có số liệu cụ thể về kết quả tiết kiệm, lãng phí trong quản lý ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và trong các lĩnh vực khác theo quy định của Luật THTK,CLP.

Để chấn chỉnh việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật THTK,CLP, Bộ Tài chính đã dự thảo Văn bản trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các Bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa ban hành Chương trình THTK,CLP năm 2017 và chậm báo cáo kết quả THTK,CLP năm 2017.

Trước đó, tại Phiên họp thứ 23 (sáng 12/4/2018) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo kết quả THTK,CLP năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ; kết quả THTK,CLP năm 2017 có nhiều tiến bộ so với năm 2016, Chính phủ đã triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, tuy nhiên tình trạng lãng phí vẫn còn xảy ra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với các giải pháp, nhiệm vụ THTK,CLP năm 2018 Chính phủ đề ra, đề nghị tiếp tục hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ, cập nhật tình hình hình, số liệu thực hiện trong năm 2017 để trình ra Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, nhiều bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước còn thực hiện chưa nghiêm túc, ý thức trách nhiệm chưa cao đối với công tác THTK,CLP; Chưa ban hành Chương trình THTK,CLP năm 2017, chậm báo cáo kết quả THTK,CLP năm 2017. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo phê bình, kiểm điểm đối với người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện đúng quy định.

Tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định “Ngay ngày hôm nay chúng tôi sẽ trình Thủ tướng văn bản yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chưa có báo cáo và chưa có chương trình hành động THTK, CLP"./.​


Bộ Tài chính