Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra số 145/KL-TT ngày 24/01/2022 của Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Kết luận thanh tra số 145/KL-TT ngày 24/01/2022 của Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

      Thực hiện Quyết định thanh tra số 60/QĐ-STC ngày 22/12/2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam. Ngày 29/12/2021, đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra và chính thức làm việc tại Sở Tư pháp từ ngày 04/01/2022.

      Ngày 24/01/2022, Sở Tài chính ban hành Kết luận thanh tra số 145/KL-TTr đối với Sở Tư pháp. Kết luận đã chỉ ra những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và thực hành tiết kiêm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra hướng dẫn và đề nghị Sở Tư pháp, tăng cường vai trò quản lý của đơn vị dự toán cấp I đối với các đơn vị toán cấp dưới theo quy định của Luật ngân sách, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị./.​


Sở Tài chính
Tin liên quan