Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra số 144/KL-TT ngày 24/01/2022 của Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Trường Chính trị tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Kết luận thanh tra số 144/KL-TT ngày 24/01/2022 của Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Trường Chính trị tỉnh Hà Nam

      Thực hiện Quyết định thanh tra số 54/QĐ-STC ngày 11/11/2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Trường Chính trị tỉnh Hà Nam. Ngày 18/11/2021, đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra và chính thức làm việc tại Trường Chính trị từ ngày 22/12/2021.

      Ngày 24/01/2022, Sở Tài chính ban hành Kết luận thanh tra số 144/KL-TTr đối với Trường Chính trị. Kết luận đã chỉ ra những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và thực hành tiết kiêm, chống lãng phí./.​​


Sở Tài chính
Tin liên quan