Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận số 2200/KL-TTr ngày 10/9/2020 của Sở Tài chính về việc quản lý tài chính - ngân sách nhà nước và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại Đài Phát thành và Truyền hình Hà Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Kết luận số 2200/KL-TTr ngày 10/9/2020 của Sở Tài chính về việc quản lý tài chính - ngân sách nhà nước và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại Đài Phát thành và Truyền hình Hà Nam

Sở Tài chính
Tin liên quan