Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị Kiểm toán ngân sách địa phương niên độ ngân sách năm 2017 và các năm trước củ...

CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  
Kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị Kiểm toán ngân sách địa phương niên độ ngân sách năm 2017 và các năm trước của tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính