Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 2005/KH-UBND ngày 12/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hi...

CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 2005/KH-UBND ngày 12/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính