Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành của VNPT để đảm bảo kết nối, liên thông văn bản điện tử 4 c...

CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  
Kế hoạch triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành của VNPT để đảm bảo kết nối, liên thông văn bản điện tử 4 cấp trên trục liên thông văn bản quốc gia
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính