Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 2985/KH-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Hà Nam V/v thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ