Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 2013/KH-STC ngày 07/10/2021 triển khai thực hiện KH số 2613/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về thực...

CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  
Kế hoạch số 2013/KH-STC ngày 07/10/2021 triển khai thực hiện KH số 2613/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện NQ số 07-NQ/TU của ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự LĐ của đảng đối với công tác quản lý thu,chi NS nhà nước GĐ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính