Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 196/KH-STC ngày 08/02/2022 V/v Triển khai thực thực hiện NQ số 01/NQ-CP, NQ 46/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và k...

CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  
Kế hoạch số 196/KH-STC ngày 08/02/2022 V/v Triển khai thực thực hiện NQ số 01/NQ-CP, NQ 46/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và kế hoạch số 175/KH-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch PTKT-XH và dự toán NSNN năm 2022
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính