Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 1564/KH-UBND ngày 20/06/2022 Thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Hà Nam