Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn, tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Hướng dẫn, tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

     Thực hiện Văn bản số 2480/VPUB-TTPVHCC​ ngày 15/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn, tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cụ thể như sau:

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục hoạt động trở lại từ 07h30' ngày 18 tháng 10 năm 2021 (thứ 2).

2. Đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm và các tổ chức, cá nhân đến giao dịch thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Tỉnh, trong đó chú trọng thực hiện Thông điệp 5K - trong phòng chống đại dịch COVID - 19.

3. Đề nghị các Sở, ban, ngành phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Xem chi tiết văn bản tại đây


Sở Tài chính