Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Hướng dẫn mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 2127/BTC-QLCS gửi các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Công văn nêu rõ: Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại điểm a mục 2 Công văn số 663/VPCP-KTTH của ngày 26/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ (Công văn này Văn phòng Chính phủ có gửi đến các Bộ, ngành, địa phương); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương căn cứ nhu cầu và thực tế thực hiện rà soát việc trang bị xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù; trường hợp cần thiết phải trang bị xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) có văn bản (kèm hồ sơ liên quan) về đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

Đồng thời, gửi Bộ Tài chính 01 bộ hồ sơ để thẩm định, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại điểm a mục 2 Công văn số 663/VPCP-KTTH của ngày 26/01/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Thu Trang​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính