Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2021, xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2021 sang năm 2022, lập và gửi...