Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi

Để thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; ngoài ra hiện nay, đối tượng vay vốn chủ yếu tại ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) là đối tượng yếu thế (bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác) chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, vì vậy, bên cạnh các chương trình Nhà nước đã hỗ trợ về lãi suất (lãi suất cho vay dài hạn dưới 5%/năm) thì việc ban hành cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng chính sách vay vốn NHCSXH có lãi suất trên 6%/năm cũng như cơ chế cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay các đối tượng chính sách là cần thiết.

Qua đó nhằm giảm bớt khó khăn về tài chính đối với các đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách và tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, qua đó vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nghị định nhằm mục đích hướng dẫn cụ thể cách thức để thực hiện hỗ trợ lãi suất cho người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn thông qua NHCSXH khi thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 11/NQ-CP, qua đó góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính cho các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung về an sinh xã hội của Nhà nước;

Bên cạnh đó Nghị định quy định cụ thể để có căn cứ triển khai việc cho vay ưu đãi qua NHCSXH; cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho NHCSXH khi thực hiện Chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Hỗ trợ lãi suất 2%

Nghị định bao gồm 11 Điều và 02 Phụ lục quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc hỗ trợ lãi suất, điều kiện được ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ lãi suất; phương thức hỗ trợ lãi suất; thời gian, mức và số tiền hỗ trợ lãi suất; trình tự thực hiện hỗ trợ lãi suất từ NSNN cho NHCSXH; nguồn vốn cho vay và cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm 02 nội dung: Cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH theo quy định tại tiết b, khoản 1.2 điểm 1 Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH15 và tiết d điểm 2 Phần II Nghị quyết số 11/NQ-CP;

Nguồn vốn cho vay và cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay ưu đãi theo quy định tại Chương trình phục hồi kinh tế.

Đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm: NHCSXH; Khách hàng vay vốn NHCSXH có các khoản vay đáp ứng đầy đủ điều kiện được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định này; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về điều kiện được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất: Nghị định quy định khách hàng vay vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Có khoản vay đáp ứng các điều kiện sau: (i) Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác; (ii) Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm; (iii) được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Khách hàng vay vốn của khoản vay được hỗ trợ phải đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

Mức lãi suất ngân sách nhà nước hỗ trợ cho khách hàng vay vốn thông qua NHCSXH theo quy định tại Nghị định này là 2%/năm.

Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng phải trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài khoảng thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

NHCSXH được ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất và phí quản lý khi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 theo cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý khi cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác quy định tại quy chế quản lý tài chính của NHCSXH.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 30/5/2022). Các khoản vay đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Nghị định này được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giải ngân trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và chưa hoàn thành việc tất toán khoản vay được hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định này.

Vân Hà​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính