Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao trên 14,7 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn NSTW của chương trình phục hồi phát triển kinh tế

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin tài chính  
Giao trên 14,7 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn NSTW của chương trình phục hồi phát triển kinh tế

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 202/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh minh họa: GH

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao 14.710,315 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo tổng mức cơ cấu ngành, lĩnh vực quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Để đảm bảo đáp ứng được tiến độ việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội theo đúng quy định Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình, danh mục nhiệm vụ, dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án được giao. Bảo đảm cân đối đủ vốn cho dự án để hoàn thành đúng tiến độ, đối với các dự án có tổng mức đầu tư cao hơn mức vốn ngân sách trung ương bố trí từ Chương trình, các địa phương phải có trách nhiệm bố trí đủ vốn ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021-2025 cho dự án, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản và chậm tiến độ do thiếu vốn. Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao vốn từ Chương trình, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động bố trí số vốn còn thiếu từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác do cấp mình quản lý để hoàn thành dự án trong giai đoạn 2022-2025.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đồng thời Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp các dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn còn lại của Chương trình theo đúng quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/3/2023 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời hạn báo cáo việc thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn về Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/3/2023. Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và các quy định pháp luật có liên quan.

HD​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính