Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mua sắm tập trung ​đợt 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Mua sắm tập trung ​đợt 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

1. Tên dự án: Mua sắm tập trung ​đợt 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Mục tiêu chính: Mua sắm tài sản theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 để phục vụ công tác chuyên môn

4. Địa điểm đầu tư: Hác đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

5. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

6. Tổng mức đầu tư: 9.469,357 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: NSNN.

8. Tình trạng dự án: Đang triển khai

Quyết định 1749/QĐ-UBND
Sở Tài chính