Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh.

2. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

4. Tổng mức đầu tư: 40.000,0 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

Quyết định 1256/QĐ-UBND ngày 17/06/2022


Sở Tài chính