Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Giao diện Cổng dịch vụ công quốc gia

Theo đó, các dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 gồm các thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo phụ lục I Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 còn bao gồm nhóm dịch vụ công thiết yếu của cá nhân và nhóm dịch vụ công thiết yếu của tổ chức. Trong đó, nhóm dịch vụ công thiết yếu của cá nhân gồm 14 dịch vụ công/thủ tục hành chính như: đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế; liên thông nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thanh toán viện phí trực tuyến…

Nhóm dịch vụ công thiết yếu của tổ chức gồm 10 dịch vụ công/thủ tục hành chính, trong đó có một số dịch vụ công do Bộ Tài chính chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành để triển khai như: thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với doanh nghiệp; hoàn thành kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia tạo thuận lợi trong tiếp cận, thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; nộp thuế, lệ phí trước bạ đối với doanh nghiệp; liên thông nhóm thủ tục xóa nợ nghĩa vụ tài chính trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; liên thông các thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiẹp hợp tác xã và đăng ký thuế.

Ngoài những dịch vụ công nêu trên, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại các Nghị quyết của Chính phủ.

Tuệ Anh​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính