Skip Ribbon Commands
Skip to main content

công văn số 1770/UBND-KTTH ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận số 44-KL/TU của Tỉnh ủy

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Văn bản chỉ đạo của Tỉnh  
công văn số 1770/UBND-KTTH ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận số 44-KL/TU của Tỉnh ủy

Xem chi tiết tại đây

PC