Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra số 1014/KL-TT ngày 10/6/2021 của Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Kết luận thanh tra số 1014/KL-TT ngày 10/6/2021 của Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam

      Thực hiện Quyết định thanh tra số 10/QĐ-STC ngày 31/3/2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam. Ngày 06/4/2021, đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra và chính thức làm việc tại Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc từ ngày 07/4/2021 đến ngày 27/4/2021.

      Ngày 10/6/2021, Sở Tài chính ban hành Kết luận thanh tra số 1014/KL-TTr đối với Sở Xây dựng. Kết luận đã chỉ ra những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và thực hành tiết kiêm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra hướng dẫn và đề nghị Sở Xây dựng, tăng cường vai trò quản lý của đơn vị dự toán cấp I đối với các đơn vị toán cấp dưới theo quy định của Luật ngân sách, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị./.​


Sở Tài chính
Tin liên quan