Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Hà Nam

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn  
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Hà Nam

Xem chi tiết tại đây

Sở Tài chính