Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Bộ Tài chính yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá

Ngày 12/1, Bộ Tài chính có công văn số 462/BTC-QLG gửi các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường hoạt động thẩm định giá của Nhà nước.

Hoạt động thẩm định giá bao gồm thẩm định giá của nhà nước và thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, giúp tiết kiệm chi tiêu trong đầu tư mua sắm tài sản, chống lãng phí, thất thoát trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chủ tài sản, các nhà đầu tư và các bên liên quan tham gia giao dịch…

Tuy nhiên, thời gian qua đã xuất hiện một số doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá hành nghề vi phạm quy định của pháp luật về thẩm định giá, đáng chú ý là những vi phạm về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong quá trình hoạt động nghề nghiệp nên ảnh hưởng đến kết quả thẩm định giá; qua đó gây thất thoát ngân sách nhà nước, giảm hiệu quả đầu tư, tạo gánh nặng cho xã hội… điển hình là vi phạm trong hoạt động mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, giáo dục và thẩm định giá đất cụ thể thời gian qua.

Nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động thẩm định giá, cũng như tăng cường vai trò của hoạt động thẩm định giá của nhà nước; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ và đúng thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá được quy định tại Điều 5 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Đảm bảo thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá của nhà nước tại khoản 2 Điều 31 và Điều 44, 45, 46 của Luật Giá và Mục 4 (từ Điều 23 đến Điều 32) Nghị định số 89/2013/NĐ-CP; Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất, cũng như quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Luật Đất đai năm 2013.

Công văn số 462/BTC-QLG
Sở Tài chính