Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính ban hành Thông tư giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Bộ Tài chính ban hành Thông tư giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Ngày 08/02, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với hiện hành nhằm hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.

Theo đó, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 8% về mức 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt so với hiện hành (quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016).

M:\duong sat Bac Nam.jpg

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hiện có 03 doanh nghiệp vận tải đường sắt thuộc diện nộp phí. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện khai phí với cơ quan thuế và nộp phí vào NSNN.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2021.

Kim Chung​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính