Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021 và kế hoạch triển khai công tác tháng 7 năm ...

QUẢN LÝ GIÁ Thông báo giá các mặt hàng chủ yếu  
Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021 và kế hoạch triển khai công tác tháng 7 năm 2021
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính