Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác trọng tâm tháng 11 năm 2022 và kế hoạch triển khai công tác tháng 12 nă...

QUẢN LÝ GIÁ Thông báo giá các mặt hàng chủ yếu  
Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác trọng tâm tháng 11 năm 2022 và kế hoạch triển khai công tác tháng 12 năm 2022
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính