Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác trọng tâm tháng 07 năm 2022 và kế hoạch triển khai công tác tháng 08 năm 2022

QUẢN LÝ GIÁ Thông báo giá các mặt hàng chủ yếu  
Báo cáo tình hình giá cả thị trường, công tác trọng tâm tháng 07 năm 2022 và kế hoạch triển khai công tác tháng 08 năm 2022
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính