Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo số 388/BC-STC ngày 22/02/2018 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nă...

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Công khai tiết kiệm chống lãng phí  
Báo cáo số 388/BC-STC ngày 22/02/2018 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính