Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo số 347/BC-STC ngày 26/02/2019 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nă...

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Công khai tiết kiệm chống lãng phí  
Báo cáo số 347/BC-STC ngày 26/02/2019 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính