Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Nghị quyết gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Ban hành Nghị quyết gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 về việc gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa: MT

Theo đó, gia hạn thời gian lưu giữ đối với hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đã hết thời hạn lưu giữ theo quy định tại Điều 47 và Điều 61 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 35/2018/QH14, phát sinh kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19 đến ngày người có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc được tiếp tục lưu giữ cho đến không quá 12 tháng sau ngày công bố hết dịch. Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn thời gian lưu giữ quy định tại khoản này khi xuất khẩu phải xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

Nghị quyết cũng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, điều kiện phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước, quyết định chấm dứt áp dụng việc gia hạn thời gian lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan trước khi kết thúc thời hạn quy định. (không quá 12 tháng sau ngày công bố hết dịch)

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 08/12/2021.

​ 


Công thông tin điên tử Bộ Tài chính