Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xác định tiền bồi thường, GPMB, tiền nhận chuyển, quyền sử dụng đất để trừ tiền thuê đất, tiền sử dụng đối với các đối tượng thuê đất, giao đất có thu tiền SDĐ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giá đất và một số văn bản về đất  
Xác định tiền bồi thường, GPMB, tiền nhận chuyển, quyền sử dụng đất để trừ tiền thuê đất, tiền sử dụng đối với các đối tượng thuê đất, giao đất có thu tiền SDĐ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
GCS