Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản thuộc lĩnh vực thuộc phòng Tài chính doanh nghiệp

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Quy định về nước sạch nông thôn tập trung  
Văn bản thuộc lĩnh vực thuộc phòng Tài chính doanh nghiệp

 

Liên hệ: Đồng chí Đào Văn Doãn - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp - ĐT: 0903217023

- Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Tải về

- Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Tải về

- Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ. Tải về

- Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/01/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015. Tải về

- Thông tư liên tịch 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về 

- Quyết định 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn. Tải về

- Quyết định 29/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-2015.
Tải về

 

TCDN