Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản thuộc lĩnh vực phòng Quản lý Giá-Công sản

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Quy định về nước sạch nông thôn tập trung  
Văn bản thuộc lĩnh vực phòng Quản lý Giá-Công sản

 

Liên hệ : Đồng chí Trần Văn Hoan - Trưởng phòng Giá công sản - ĐT: 0913289558

- Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Tải về

- Thông tư 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Tải về

- Thông tư 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính V/v ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt. Tải về

- Thông tư liên tịch 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn. Tải về

- Quyết định 590/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước. Tải về

- Công văn 19616/BTC-QLG ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính V/v thực hiện quy định về giá nước sạch. Tải về

- Kế hoạch 1882/KH-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/05/2013 của Bộ Tài chính. Tải về

- Công văn 1465/UBND-NN&TNMT ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Hà Nam V/v thời gian, phương án trích khấu hao đối với các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tải về

 

GCS