Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Thông tư của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

Ngày 26/02/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 34/2016/TT-BTC về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia.

Theo Thông tư, danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia gồm:

Xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

Xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước;

Xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng, xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị vũ trang nhân dân).

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2016.

PC